top of page

Visit Us

Guidance

사무국 운영시간

(월~금) AM 09:00 - PM 06:00

​건물 출입시간

(평   일) AM 09:00 - PM 08:30

(토요일) AM 09:00 - PM 05:00

Contact Us

TEL

02-393-2213~5

FAX

02-364-1295

ADDRESS

서울특별시 중구 청파로 447-1(중림동) 최양업홀, 1F

​찾아오시는 길

​지하철 이용시

​버스 이용시

​자가용 이용시

  • 2·5호선 충정로역 5번 출구 

  • 1·4호선 서울역 1번 출구 

  • 종근당(충정로역)

       간선(파랑) 172,371,472,602,603

       지선(초록) 7001,7017

  • 서부역

       간선(파랑) 163,503,261,262

       지선(초록) 0015,0016,7024

​네비게이션 '중구 중림동 149-83'을 입력해주세요

bottom of page